Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: De Kroon Adviseurs V.O.F. (KvK 74984977)
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomsten van opdracht niet van toepassing.
 2. Bij de inschakeling van derden voor de uitvoering van aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
 3. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever.
 5. Voor spoedopdrachten wordt een toeslag op onze vergoeding in rekening gebracht van 50% (vijftig) procent.

Artikel 3. Opdracht tot voeren van belastingprocedures

 1. Het voeren van belastingprocedures door opdrachtnemer aan opdrachtgever bestaat uit de volgende werkzaamheden: indienen van verzoek-/bezwaarschriften bij de belastingdienst, indienen van  beroepschriften bij de rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad en bijwonen van hoorzittingen en/of rechtszittingen.
 2. De procedures hebben uitsluitend betrekking op het geschil of opdrachtgever al of niet aangemerkt kan worden als ondernemer in de zin van de Wet IB 2001.
 3. Indien opdrachtgever bij deze opdracht heeft gekozen voor het abonnement inclusief het voeren van belastingprocedures, dan is het abonnement uitsluitend van toepassing op geschillen, die zijn ontstaan ná het afsluiten van het abonnement en met een wachttijd van drie maanden.
Geschillen die zijn ontstaan na beëindiging van het abonnement worden niet (meer) in behandeling genomen door opdrachtnemer.4.Naast de te betalen vergoedingen van de opdrachtovereenkomst heeft opdrachtnemer, uitsluitend in het geval de procedure gewonnen wordt, tevens recht op 20% (twintig procent) exclusief 21% BTW van de daadwerkelijk ontvangen belastingteruggaaf, de verkregen belastingvermindering en/of verrekende belastingteruggaaf, alsmede 100% (honderd procent) op de door de belastingdienst en/of rechter toegekende proceskostenvergoeding en, indien van toepassing, recht op het volledige bedrag van de door de belastingdienst verschuldigde dwangsomvergoeding.
5. De verschuldigde griffierechten komen, zowel bij verlies als winst van het geschil, voor rekening van opdrachtgever. De griffierechten bedragen bij rechtbankprocedures € 48,00 en voor de gerechtshoven € 131 (bedragen 2020) per voorgelegde zaak.
 1. Of een bezwaar- verzoek- of beroepschrift wordt ingediend, wordt bij uitsluiting bepaald door opdrachtnemer.

Artikel 4. Informatieverstrekking

 1. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede  uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. 
 2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen
 3. Alle eventueel te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de vaste incassotarieven zoals beschreven in de Wet Incassokosten (WIK).
 4. Indien de betaling langer dan 1 (een) maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht  en de afgifte van de bescheiden, die zij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht heeft vervaardigd, opschorten, totdat betaling is geschied.
 5. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om op 1 januari van elk volgend jaar de prijzen aan te passen aan de gestegen CBS-prijsindexcijfers.

Artikel 6. Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
 5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het ontvangen bedrag aan honorarium over een periode van maximaal zes  maanden of indien dit lager is  tot een bedrag van maximaal vijfhonderd euro. Indien opdrachtnemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten dan wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 8. Beƫindiging opdrachtovereenkomst door opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer heeft het recht de opdrachtovereenkomst met onmiddellijk ingang eenzijdig te beëindigen indien het voortzetten van de relatie niet meer mogelijk of wenselijk is. Deze opzegging dient schriftelijk (per post en/of e-mail) te geschieden.
2. Redenen van opzegging kunnen zijn, maar daartoe niet beperkt:
- een breuk in de vertrouwensrelatie tussen partijen;
- verdere overschrijding “fair use gebruik” door opdrachtgever na daarop schriftelijk door opdrachtnemer te zijn aangesproken.

Artikel 9. Toepasselijk recht en domicilie

 1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen door partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.

de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?